Miksi tämä on tärkeää?

Ilmasto ja luonnon monimuotoisuus ovat kaiken elämän perusedellytykset. Ne turvaavat maapallon elinkelpoisuuden niin meille ihmisille kuin lukemattomille muillekin eliölajeille. Ihminen vaikuttaa elinympäristöönsä voimakkaammin kuin mikään muu laji. Tästä syystä meillä on myös erityisen suuri vastuu siitä, että maapallo pysyy elinkelpoisena myös tulevaisuudessa.

Tässä työssä kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotakin.

Ekologinen kestävyys luo perustan kaikelle kestävyystyölle

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti yhteiskunnassa tapahtuvaa ohjattua muutosta, jonka päämääränä on turvata hyvän elämisen edellytykset niin nykyisille kuin tuleville sukupolville yhden maapallon kantokyvyn rajoissa.

 Tampereen kaupunki on sitoutunut YK:n Agenda 2030 -ohjelman mukaisten kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen toiminnassaan. Kestävässä kehityksessä tarkastellaan toimintaa ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.

Tampereenilo.fi

Kestävä huominen syntyy pienistä teoista

Lähes kaikilla päivittäisillä valinnoillamme on välitön vaikutus ympäristöömme. Melkein 70 prosenttia koko Suomen kasvihuonepäästöistä on lähtöisin tavallisten ihmisten tavallisista elintavoista.

Suurin osa päästöistä syntyy siitä, miten asumme, liikumme, syömme ja mitä ostamme. Näillä tutuilla arjen osa-alueilla on helppoa tehdä pieniä muutoksia omiin tottumuksiin niin kotona kuin työpaikalla. Arjen tekojen ja päivittäisten valintojen muuttaminen ilmastoystävällisempään suuntaan on vaivatonta ja niillä on usein myös elämänlaatua parantava vaikutus. Pienilläkin teoilla on suuri merkitys päästöjen pienentämisen kokonaiskuvassa.

Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)

Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Kestävään kehitykseen liittyy olennaisesti ajatus planeetan rajoista. Ihmisen toiminta on sopeutettava maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn. Me kaikki voimme omalta osaltamme auttaa tämän ja muiden tavoitteiden toteutumisessa, omien resurssiemme ja kykyjemme mukaan.

SDG tavoitteet